सोमवार, 22 जुलाई 2013

जटा कटाह युक्त देव                                                   जटा कटाह युक्त देव ,भागिरथी धारिणी !
                                                   बाल चंद्रमा युक्त भाल ,हौ मोहि निस्तारिणी !!

1 टिप्पणी: